Prevádzkový poriadok

I. Úvodné ustanovenia

1) Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia:

Rekreačné stredisko oddychu a vodného športu, s.r.o.
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 16780/P

Sídlo:Lada 39, 082 12 Lada
IČO: 36510866
Konateľ: Pavol Pelák, tel. č. 0905 238 293 

2) Účelom tohto prevádzkového poriadku je úprava prevádzky a využívania autokempu Tíšava, ochrana bezpečnosti a hygieny, starostlivosť o životné prostredie, ochrana verejného poriadku a ostatných verejných záujmov pri rekreačnej činnosti.

3) Návštevník vstupom do areálu vyjadruje súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a je si vedomý, že vstupuje do areálu zabezpečeným kamerovým systémom s nahrávaním.

II. Základné údaje

1) Autokemp Tíšava poskytuje vo svojom areáli a blízkom okolí nasledovné služby: stanový a karavánový kemping, hygienické a sociálne zariadenia, ubytovanie, pohostinské služby, požičovňu vodných plavidiel a cestných bicyklov, turistický informačný servis, vodnú záchrannú službu a iné doplnkové služby pre verejnosť.

2) Areál autokempu pozostáva z:

 • parkovisko s asfaltovým a spevneným povrchom
 • hostinec Tíšava
 • turistické informačné centrum / prijímacia kancelária
 • apartmánovy dom
 • sociálne zariadenia so sprchami a kuchynkou
 • detské ihrisko
 • drevené chatky na prenájom
 • kemping pre stany a karavány
 • piesočnatá a trávnatá pláž
 • stanovisko vodnej záchrannej služby


3) Pred vstupom do areálu sa nachádza informačná tabuľa so všetkými základnými informáciami a mapami.

4) Areál je označený vstupnou identifikačnou informačnou tabuľou, uzamykateľnou bránou, celý areál je oplotený a centrálne a miestne osvetlený. Prijímanie hostí je zabezpečené na vyhradenom a riadne označenom mieste s minimálne 8 hodinovou službou sústredenou v čase najväčšieho príchodu a odchodu hostí. Nepretržitá prijmacia služba je poskytovaná na tel. č. 0911 299 843.

III. Ubytovanie vo vlastných zariadeniach (stany a karavány)

1) Pre ubytovanie vo vlastných zariadeniach nie je potrebne rezervovať si miesto vopred, ubytovanie sa poskytuje podľa voľného miesta v autokempe. Príchod je možný od 06:00 hodiny, odchod z kempu do 23:00.

2) V priestore kempu môže byť ubytovaný len občan ktorý sa riadne prihlásil v prijímacej kancelárii, predložil identifikačný doklad a zaplatil poplatok za ubytovanie. Poplatok za ubytovanie sa platí vopred, po jeho zaplatení obdrží navštevník pokladničný doklad ktorý je povinný si uschovať pre prípad kontroly zaplatenia poplatku za služby. V prípade že návštevník využíva služby autokempu a nevie sa preukázať zaplatením poplatku podľa platného cenníka, bude z autokempu vykázaný a prípadná škoda bude od neho vymáhaná.

IV. Denní návštevníci

1) Areál autokempu poskytuje služby aj pre neubytovaných návštevnikov, títo ich môžu využívať denne od 06:00 do 23:00.

2) Poplatok za poskytované služby uhradia denní návštevníci pri vstupe do areálu. Ak sa vstupne z dôvodu poveternostných podmienok nevyberá, návštevníci môžu využívať areál a jeho služby bezplatne.

V. Práva a povinnosti návštevnikov

Návštevníci majú právo:

 • byť informovaní o cenách a podmienkach prevádzky autokempu pred vstupom (na internetovej stránke www.domasakemp.sk alebo na informačnej tabuli pred areálom)
 • využívať zaplatené služby v plnom rozsahu

2) Povinnosti návštevníkov:

 • na vyzvanie prevádzkovateľa sa preukázať identifikačným dokladom a pokladničným dokladom potvrdzujúcim zaplatenie využívaných služieb
 • dodržiavať pokyny prevádzkovateľa, najmä v súvislosti so zabezpečením požiarnej bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny a inými všeobecne prospešnými predpismi
 • dodržiavať zákony Slovenskej republiky, vyhlášky obce Bžany a iné predpisy ktoré súvisia s rekreačnou činnosťou v areáli (Rybársky poriadok a podobne)
 • správať sa v súlade s dobrými mravmi a zvykmi, nepohoršovať a neobťažovať ostatných svojim nadmerne hlučným, agresívnym a inak neprimeraným správaním
 • bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi spôsobené škody na majetku prevádzkovateľa
 • zabezpečiť svoje zvieratá proti voľnému pobehovaniu v areáli a upratať ich výkaly
 • dodržiavať nočný kľud od 22:00 do 06:00 hodiny
 • odpad ukladať do nádob na to určených
 • zakladať otvorený oheň len na miestach na to určených (kozuby a prenosné ohniská a grily)
 • dodržiavať zákaz vjazdu motorovými prostriedkami do plážovej časti areálu
 • na pláži dodržiavať kúpací poriadok a pokyny vodnej záchrannej služby

VI. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1) Prevádzkovateľ je povinny poskytnúť zákazníkovi ubytovanie a služby, ktoré si zákazník objednal a zaplatil, v súlade so zaradením ubytovacieho zariadenia podľa kategorizácie ubytovacích zariadení.

2) Prevádzkovateľ ma právo:

 • nevpustiť do areálu osoby (alebo motorové a nemotorové vozidlá nimi vedené, alebo osoby v nich vezené, alebo osoby pešo prichádzajúce) ktoré svojim správaním a konaním môžu narušiť prevádzku autokempu, teda najmä osoby pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových alebo omamných látok, upozorňujúce na seba nevhodným správaním, osoby ktoré javia známky nákazlivej choroby alebo tiež osoby, ktoré sú prevádzkovateľom posúdené ako osoby nespĺňajúce kritériá areálu. V zmysle horeuvedeného platí aj oprávnenie prevádzkovateľa neubytovať takéto osoby.
 • z areálu vykázať návštevníkov ktorí porušili ubytovací a/alebo prevádzkový poriadok zariadenia, v prípade potreby za asistencie súkromnej bezpečnostnej služby a/alebo Polície Slovenskej republiky, pričom týmto návštevníkom nevzniká nárok na vrátenie poplatku za zaplatené služby